Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich

/  Historia

Podczas „Krakowskiego Miodobrania” w roku 2015, pszczelarze Zrzeszenia obchodzili jubileusz 70-lecia powołania Miejscowego Koła Pszczelarzy w Krakowie, poprzednika obecnego Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich.

A wcześniej? Krakowskie bartnictwo, a obecnie pszczelarstwo ma swój długi i bogaty rys historyczny. Początki polskiego bartnictwa nikną w mrokach przeszłości. Nie sposób dociec, gdzie i kiedy się ono zaczęło i jaki był jego rozwój. Krakowskie bartnictwo znane jest już od czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego (1333-1370 rok).
Jednakże historia organizacji pszczelarskich w Krakowie posiada swoje korzenie w czterech istotnych wydarzeniach historycznych

  1. W roku 1715 biskup krakowski, Kazimierz Łubieński wydał „ORDYNACJĘ BARTNĄ”- zbiór praw i obowiązków, które stanowiły „statut Cechu Bartnego”.
  2. W roku 1866 powstało Krakowskie Towarzystwo Pszczelarsko-Jedwabniczo-Sadownicze [Leon Karłowicz], w 1875 roku przemianowane na Galicyjskie Towarzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze [Czesław Tekielak].
  3. W roku 1916 z inicjatywy inspektora szkolnego p. Józefa Lorenza wspomaganego przez ks. Melchiora Kądziołę, redaktora pisma ludowego „Prawda”, właściciela największej pasieki w powiecie [gazeta Nowa Reforma wydanie poranne nr 369, wtorek 25 lipca 1916 r.] powołano do życia Krakowskie Towarzystwo Pszczelarskie.
  4. Czwarty, ważny historycznie okres w dziejach Krakowskiego Koła Pszczelarzy związany jest z osobą ks. ALOJZEGO SĘKOWSKIEGO, założyciela nie tylko Koła, ale również Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Po dwuletniej, skróconej działalności ks. Alojzy Sękowski składa rezygnację z funkcji prezesa i drugim w historii krakowskiego Związku prezesem zostaje dr MARIAN KOWALSKI. Kadencja miała trwać trzy lata. Jednakże w wyniku reorganizacji gospodarki narodowej (rok 1948) wszelka działalność związkowa zostaje zawieszona. Dopiero w latach 1953-54 z inicjatywy Inspektorów Pszczelarskich Antoniego Chwałkowskiego oraz Bogdana Szymusika reorganizowane są organizacje pszczelarskie. Trzecim Prezesem Koła Miejskiego Krakowskiego zostaje wybrany kol. KAZIMIERZ TASIOR (1955-1966). Czwartym prezesem Koła Miejskiego zostaje wybrany kol. PIOTR OSIKA, jego zastępcą Edward Kolarski (1966 1970). Po czteroletniej kadencji na stanowisku v-ce prezesa kol. Edward Kolarski zostaje powołany na piątego z kolei po II wojnie światowej prezesa Miejskiego Koła Krakowskiego. Nikt wtedy, z pewnością nie spodziewał się, że z spośród grona członków Koła wyłoniony został Prezes, który przejdzie do historii, a swoją pracą i doświadczeniem służyć będzie wielu pokoleniom pszczelarzy. W roku 2011, kończąc sprawowanie funkcji Prezesa Zrzeszenia, powołany zostaje na Honorowego Prezesa.

Koło żyło, pulsowało, wprost wykwitało coraz ciekawszymi inicjatywami. Przybywało nowych członków, i tak w sprawozdaniu za rok 1981 czytamy: ilość członków zrzeszonych w Kole – 609; ilość rodzin pszczelich – 8251; ilość uczestników zebrań (średnio) - 140-180. Koło pszczelarzy pęka w szwach. Działalność w tak licznym gronie jest utrudniona. 6 czerwiec 1982 r., Jest to data ostatniego zebrania Miejskiego Koła. Następuje podział na trzy Koła. Prezesem Koła Kraków Śródmieście i Krowodrza zostaje Edward Kolarski. Jest rok 1984, doniosłość zmian ostatnich dwóch lat przyćmiła groźna choroba - warroza, groźna - bo nie wiedziano jak z nią walczyć. Zmiana polityki państwowej (rok 1989), wprowadza w życie narodu polskiego, a więc i pszczelarzy, wiele zamieszania. Przytulny, gościnny budynek „Pałacu Pod Baranami”, gdzie odbywały się comiesięczne zebrania Koła, znajduje swego właściciela. Dzięki dużemu zaangażowaniu i staraniom kol. Wiesława Kluczewskiego, Koło znalazło przychylny klimat w Związku Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej p.w. św. Stanisława Kostki w Krakowie przy ul. Skarbowej 4. W ostatnią niedzielę sierpnia 1994 roku w Krakowie – Bieżanowie w pasiece kol. Kazimierza Żółtego zostały zorganizowane „Dożynki Pszczelarskie”, zwane później „Krakowskim Dniem Pszczelarza”, który w następnych latach przekształcił się w „Krakowskie Miodobranie”.
Jest 1 września 1996 r. „III Krakowski Dzień Pszczelarza”, na którym podczas Mszy Św. odprawianej przez biskupa Albina Małysiaka w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski, na Woli Justowskiej, zostaje poświęcony Sztandar Koła. 11 listopada tego samego roku Metropolita Krakowski Jego Eminencja ks. Kardynał Franciszek Macharski nominuje ks. Stanisława Kolarskiego kapelanem pszczelarzy Małopolski.
W dniu 5 lutego 2006 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła uchwala powołanie w miejsce Koła Pszczelarzy Kraków Śródmieście i Krowodrza, Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich, które zostało zarejestrowane w sądzie dopiero w 2007 roku. Po rezygnacji Prezesa Edwarda Kolarskiego z kandydowania na następną kadencję 2011 – 2015, nowym prezesem Zrzeszenia zostaje kol. Marian Opoka, który po skończonej kadencji powołany zostaje na Honorowego Prezesa.
Nowym prezesem Zrzeszenia zostaje wybrany kol. Przemysław Szeliga.


Opracował Andrzej Piątkowski, wykorzystując bogate archiwum zebrane przez kol. Czesława Tekielaka. Lata po roku 1996 uzupełniono krótkimi zapiskami Kroniki, wspomnieniami Kolegów Edwarda Kolarskiego, Mariana Opoki oraz zapisami własnymi.