Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
02-08-2019

/  Konkurs fotograficzny- regulamin


 Serdecznie zapraszamy do udziału w Miodobraniowym konkursie fotograficznym, dotyczącym pszczół midonych i innych owadów zapylających. Szczegóły w regulaminie poniżej.


Regulamin konkursu fotograficznego „Pszczoły i przyjaciele”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Warunki uczestnictwa w konkursie określa niniejszy regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa

2. Konkurs jest organizowany przez Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich w ramach 26 Krakowskiego Miodobrania. Konkurs ma charakter otwarty co oznacza, że mogą wziąć w nim udział osoby nie będące członkami Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich

3. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptują, a także oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, w zakresie wskazanym w § 5.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym udziela Organizatorowi Konkursu zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Krakowskim Miodobraniem i Zrzeszeniem Pszczelarzy Krakowskich

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób.

6. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu jest dostępna na stronie http://www.zrzeszeniepszczelarzykrakowskich.pl/ oraz stanowi załącznik do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/KrakowskieMiodobranie/.

§ 2. Nagrody

1. Temat konkursu to „Pszczoły i przyjaciele”. Oczekujemy zdjęć pszczół oraz innych pożytecznych owadów zapylających obecnych wokół nas.

2. Nagrody rzeczowe w postaci miodu oraz książek zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

I. Konkurs internetowy, w którym zdjęcia będą publikowane na stronie Krakowskiego Miodobrania https://www.facebook.com/KrakowskieMiodobranie/ zgodnie z zasadami określonymi w § 3.

II. Głosowanie gości odwiedzających Plac Wolnica w trakcie 26 Krakowskiego Miodobrania zgodnie z zasadami określonymi w § 4.

3. Uczestnicy mogą zgłaszać zdjęcia do obydwu kategorii, zachowując zasady zgłoszenia opisane w § 3 i § 4. Każda kategoria wymaga osobnego zgłoszenia

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych https://www.facebook.com/KrakowskieMiodobranie/ , https://www.facebook.com/zpkrk/ oraz http://www.zrzeszeniepszczelarzykrakowskich.pl/

5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Krakowskiego Miodobrania na Placu Wolnica w niedzielę 8 września 2019 r. o godz.13.30

§ 3. Kategoria I - Konkurs Internetowy

1. Konkurs jest przeprowadzany na stronie
https://www.facebook.com/KrakowskieMiodobranie/ i trwa od chwili ukazania się posta konkursowego na ww. stronie do 20 sierpnia 2019 r. do godziny 23.59.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie strony
https://www.facebook.com/KrakowskieMiodobranie/

3. Zdjęcia należy umieszczać w komentarzach pod postem konkursowym opublikowanym na stronie:https://www.facebook.com/KrakowskieMiodobranie/ od chwili jego opublikowania do 20 sierpnia 2019 r. do godziny 23.59. .

4. Każdy uczestnik konkursu może pod postem umieścić dowolną liczbę zdjęć

5. Nagrodę otrzyma autor zdjęcia, które zostanie najwyżej ocenione przez internautów.

6. Za najwyżej ocenione przez internautów uznane zostanie zdjęcie, które 21 sierpnia 2019 r. o godzinie 00.00 będzie miało największą liczbę polubień (ikonki: „Lubię to!”, „Super”, „Wow” lub „Ha ha”).

7. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród określono w § 2 p.4 i 5

§ 4. Kategoria II - Nagroda gości 26 Krakowskiego Miodobrania

1.Do konkursu można zgłosić max. 3 fotografie wykonane samodzielnie, do których posiada się wszelkie prawa autorskie.

2. Zdjęcia należy przesłać drogą mailową na adres: konkurs.krakowskiemiodobranie@gmail.com w terminie do 20 sierpnia 2019 roku

3. Mail winien zawierać imię i nazwisko autora zdjęcia, adres mailowy oraz numer telefonu oraz oświadczenie, o którym mowa w p.4

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oświadczenia o następującej treści:

„Oświadczam, że jestem właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w formie zdjęcia w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu Pszczoły i przyjaciele oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest –w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.)

5. Prace konkursowe zostaną wydrukowane, oznaczone numerami i zaprezentowane na wystawie na Placu Wolnica podczas 26 Krakowskiego Miodobrania.

6. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zdjęć przed ich wydrukowaniem.

7. Odwiedzający Plac Wolnica będą mogli oddawać głosy na wybrane przez siebie zdjęcia w piątek i sobotę ( 6 -7września ) do godziny 19.00

8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród określono w § 2 p.4 i 5


§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w tym Zwycięzcy, będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tzn. m.in. w celu: organizacji i przeprowadzenia Konkursu, poinformowania o wynikach Konkursu (także publicznie), wysyłki nagrody (w razie konieczności) oraz w celach archiwizacyjnych.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Zwycięzcy Konkursu jest Organizator.

3. Organizator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: a) w przypadku Uczestników Konkursu: imię (imiona) i nazwisko; b) w przypadku Zwycięzcy: imię (imiona), nazwisko, adres do korespondencji (w razie konieczności wysyłki nagrody) oraz numer telefonu.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu (w tym Zwycięzcy) jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli zgoda Uczestników Konkursu.

5. W związku z ust. 4 powyżej, każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie.

6. Wyrażenie przez Uczestników Konkursu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. Podanie przez Zwycięzcę dodatkowych danych osobowych (numeru telefonu i adresu do doręczeń) jest dobrowolne, ale niezbędne w razie konieczności przesłania Nagrody.

7. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym paragrafie.

8. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające należytą i adekwatną do zagrożeń ochronę przetwarzanych danych osobowych. Organizator w szczególności stosuje środki mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, jak też prawo do ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. W tym celu Uczestnik powinien się skontaktować z Organizatorem.

10. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.

11. W razie konieczności Organizator udostępni wskazane w ust. 3 lit. b) dane osobowe Zwycięzcy Konkursu firmie kurierskiej, za pośrednictwem której Nagroda zostanie doręczona Zwycięzcy. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych w celu realizacji powyższego celu.

12. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

13. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych przez uczestników konkursu komentarzy.

2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe dane bądź odmówią ich podania, zostaną zdyskwalifikowani.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.

4. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że zwalniają serwis Facebook z odpowiedzialności za ewentualne roszczenia związane z Konkursem.

5. W związku faktem, że Konkurs jest organizowany w serwisie Facebook, Uczestnicy Konkursu oświadczają, że znany jest im Regulamin tego serwisu oraz inne powiązane z tym Regulaminem dokumenty i zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nich warunków. Organizator Konkursu oświadcza, że jest upoważniony do zobowiązania Uczestników Konkursu do przestrzegania w/w warunków

 
powrót